• Ryan Wang

  我都没运行这玩意儿,F**k WeChat dev tools.

  Snipaste_2021-03-31_12-41-31

  2021-03-31 12:43:38

 • Ryan Wang

  当网友讨论一款手机的时候:”打游戏怎么样,会卡么?“,“王者荣耀卡成*,垃圾手机。”

  当网友讨论一款电脑的时候:”打游戏怎么样,会卡么?“,“傻子才会去买 Mac 电脑,游戏都不能打!”

  当网友讨论一个操作系统的时候:“连游戏都不能打,macOS/Linux 就是个玩具系统!”

  我还真是不合群 :)

  2021-03-15 17:12:57

 • Ryan Wang

  GitHub ssh proxy:

  vim ~/.ssh/config
  
  Host github.com
   HostName github.com
   User git
   ProxyCommand nc -v -x 127.0.0.1:1086 %h %p
  

  2021-03-12 14:05:46

 • Ryan Wang

  https://skyline.github.com/ruibaby/2020

  2021-02-24 09:35:56

 • Ryan Wang

  腾讯云:你不要过来啊!!!

  2021-01-26 21:21:49

 • Ryan Wang

  今天的夜格外的冷。

  2021-01-12 00:53:07

 • Ryan Wang

  GitHub 2020

  contributions

  2020-12-31 17:48:51

 • Ryan Wang

  今年都在看 b 站了。

  IMG_8152

  2020-12-31 17:48:26

 • Ryan Wang

  看新闻说南极也发现了新冠病毒。那么个人大胆猜测一下,会不会起源地就是南极?随着冰川融化......

  2020-12-24 11:42:02

 • Ryan Wang
  find . -name "node_modules" -type d -prune -exec rm -rf '{}' +
  

  2020-12-08 15:07:50