Ryan Wang's Blog

Ryan Wang

Halo v1.0 is coming

2019-05-09
Halo v1.0 is coming

非常感谢大家对 Halo 的支持,经过接近两个月的重构,Halo v1.0 就快要发布了,非常感谢 @JohnNiang 做出的贡献。希望大家会喜欢新版的 Halo v1.0。

组织地址:https://github.com/halo-dev

废话少说,先看东西

anatole.png

casper.png

material.png

admin-install.png

admin-login.png

admin-dashboard.png

admin-posts.png

admin-write.png

admin-write1.png

admin-write2.png

admin-attachment.png

admin-themes.png

admin-theme-settings.png

admin-profile.png

admin-options.png